این فیلم آموزشی تمامی مراحل پرورش قارچ را به روش اصولی در اختیار می گذارد. از طریقه قفسه چینی گرفته تا فاصله قفسه ها ..نوع کمپوست و غیره و غیره.
مراحل کاری مختلفیکه شما باید در مراحل مختلف کاشت قارچ صورت دهید.
مشکلاتی که در طی کار پرورش قارچ ممکن است با آن مواجه شوید و را های اجتناب از آن ها نیز شرح داده شده است.

خرید و دانلود محصول